[Rozmiar: 3830 bajtów]

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wlkp., dnia 17 stycznia 2002r. Nr 12 poz. 144

OBWIESZCZENIE
Wojewody Lubuskiego
z dnia 16 stycznia 2002r.

w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 3, poz. 21) obwieszcza się co następuje:

§ 1 W celu uporządkowania stanu prawnego w zakresie aktów prawnych powołujących rezerwaty przyrody, ogłasza się wykaz rezerwatów przyrody na terenie województwa lubuskiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku stanowiący załącznik Nr 1 do obwieszczenia.

§ 2. Na terenie rezerwatów obowiązują zakazy zawarte w at. 23 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z późniejszymi zmianami/.

§ 3. Rezerwaty nie wymienione w wykazie, tracą statut rezerwatu przyrody z dniem ogłoszenia wykazu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wojewoda Lubuski
Andrzej J. Korski

Załącznik Nr 1

1. Rezerwat przyrody o nazwie "Bukowa Góra" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954r. (M.P. Nr 119, poz. 1683 z 1954r.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu zbliżonego do naturalnego, porastającego strome zbocze krawędzi doliny Odry.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu nowosolskiego, gminy Otyń, obrębu ewidencyjnego m. Bobrowniki o pow.10.64 ha (dz. nr 200/1L) w zarządzie N-ctwa Przytok.

2. Rezerwat przyrody o nazwie "Bażantarnia" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 300 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959r. (M.P. Nr 87, poz. 462-465 z 1959r.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego zbliżonego do naturalnego z pojedynczymi okazami drzew pomnikowych.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu nowosolskiego, gminy Otyń, obrębu ewidencyjnego m. Niedoradz o pow. 17,88 ha (dz. nr 269/1Uw) zarządzie N-ctwa Przytok.

3. Rezerwat przyrody o nazwie "Czaplenice" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 301 z dnia 14 września 1959r. (M.P. Nr 83, poz. 439-440 z 1959r.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego, gminy Drezdenko, obrębu ewidencyjnego m. Gościm, o pow. 8,10 ha (dz. nr 165) w zarządzie N-ctwa Karwin.

4. Rezerwat przyrody o nazwie "Czaplisko" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 305 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959r. (M.P. Nr 87, poz. 465 z 1959r.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego, gminy Drezdenko, obrębu ewidencyjnego m. Gościm o pow. 2,90 ha (dz. nr 262) w zarządzie N-ctwa Karwin.

5. Rezerwat przyrody o nazwie "Łabędziniec" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 302 Ministra Leśnictwa i przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959r. (M.P. Nr 87, poz. 462-465 z 1959r.) w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego, gminy Drezdenko, obrębu ewidencyjnego m. Gościm o pow. 2,79 ha. (dz. nr 193/1 - 0,15 ha, dz. 193/2 0,28 ha, dz. nr 193/3 - 2,17 ha, dz. nr 193/4 0,05 ha, dz. nr 193/5 - 0,14 ha), w zarządzie N-ctwa Karwin.

6. Rezerwat Przyrody o nazwie "Zimna Woda" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959r. (M.P. Nr 87, poz. 464) z późniejszymi zmianami w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego typu oles, naturalnego pochodzenia.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu zielonogórskiego, gm. Zielona Góra o pow. 88,69 ha w tym: 78,76 ha w obrębie ewidencyjnym m. Drzonków (dz. nr, nr: 318/2 - 19,58 ha, 319/1 - 49,16 ha, 320/9 - 10,02 ha/, 9.93 ha w obrębie ewidencyjnym m. Kiełpin dz. nr 318/1 L) w zarządzie N-ctwa Przytok.

7. Rezerwat przyrody o nazwie "Bagno Chłopiny" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 83 z dnia 10 maja 1963r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody oraz Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 8 z dnia 25 lipca 2000r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska przejściowego z roślinnością glacjalną wraz z otaczającymi olesami.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Lubiszyn, obrębu ewidencyjnego m. Chłopiny o powierzchni 118,99 ha (dz, nr 680/5 - 5,64 ha, dz. nr 691/1 - 25,34 ha, dz. nr 681/6 - 19,81 ha, dz. nr 682/4 -16,95 ha, dz. nr 689/3 - 33,25 ha, dz. nr 690/3 - 18,00 ha) w zarządzie N-ctwa Różańsko.

8. Rezerwat przyrody o nazwie "Buczyna Szprotawska" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 74 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 czerwca 1965r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 35/65, poz. 201).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego o typie buczyn karpackich, z charakterystycznym bogatym runem.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu żagańskiego, gm. Szprotawa, obrębu ewidencyjnego m. Leszno Dolne o powierzchni 152,32 ha (dz. nr 130 L- 38,13 ha, dz. nr 131 L -34,82 ha, 132 L - 35,0 4ha, dz. nr 133 L -25,12 ha, dz. nr 134/1 L - 8,46 ha, dz. nr 139 L - 8,56 ha, dz. nr 140 L - 2,19 ha) w zarządzie N-ctwa Szprotawa.

9. Rezerwat przyrody o nazwie "Nad Jeziorem Trześniowskim" utworzony na podstawie Zarządzenia nr 178 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 66, poz. 381).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego pochodzenia naturalnego, z domieszką innych gatunków drzew.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu świebodzińskiego, gm. Łagów, obrębu ewidencyjnego m. Lagów o powierzchni 47.73 ha (dz. nr 12/1 L - 31,72 ha, dz. nr 13/6 L -16,01 ha) w zarządzie N-ctwa Świebodzin.

10. Rezerwat przyrody o nazwie "Wilanów" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 14/67, poz. 70).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu z charakterystycznym, bogatym runem.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Kłodawa, obrębu ewidencyjnego m. Santoczno o powierzchni 67,16 ha (dz. nr, nr: 260 - 31,72 ha, 312 - 7,69 ha, 313 -27,75 ha), w zarządzie N-ctwa Kłodawa. [przypis autora strony: aktualnie zarządzie N-ctwa Strzelce Krajeńskie]

11. Rezerwat przyrody o nazwie "Buczyna Łagowska" utworzony na podstawie Zarządzenia nr 182 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968r. f sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 50, poz.347).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu bukowego na krańcu jego naturalnego zasięgu, z domieszką innych gatunków drzew.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu sulęcińskiego, gm, Sulęcin, obrębu ewidencyjnego Wielowieś o powierzchni 115,86ha (dz. nr 6 -24,16 ha, dz. nr 7/1 - 33,78 ha, dz. nr 8/1 -14,17 ha, dz. nr 19 - 22,19 ha, dz. nr 18 -21,56 ha) w zarządzie N-ctwa Świebodzin.

12. Rezerwat przyrody o nazwie "Uroczysko Grodziszcze" utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu rzewnego z dnia 20 listopada 1969r. sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 25/69, póz. 399).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym wraz ze średniowiecznym grodziskiem.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu świebodzińskiego, gm. Szczaniec, obrębu ewidencyjnego m. Szczaniec o powierzchni 15,75 ha (dz. nr 76/1 - 15,75 ha) w zarządzie N-ctwa Babimost.

13. Rezerwat przyrody o nazwie "Żurawie Bagno" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 11/70).
Celem ochrony jest zachowanie zbiorowiska roślinności bagiennej i torfowi­skowej.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu żarskiego, gm. Przewóz, obrębu ewidencyjnego m. Jamno o powierzchni 44,52 ha (dz. nr 238 L -2,30, dz. nr 239 L - 9,47 ha, dz. nr 240 L -14,81 ha, dz. nr 241 L - 6,63 ha, dz. nr 254 L - 4,50 ha, dz. nr 255 L - 6,81 ha) w zarządzie N-ctwa Wymiarki.

14. Rezerwat przyrody o nazwie "Wrzosiec" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 11/70).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z wrzoścem bagiennym (Erica tetralix).
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu żarskiego, gm. Lipinki Łużyckie, obrębu ewidencyjnego m. Grotów o powierzchni 64,96 ha (dz. nr 29 L - 3,60 ha, dz. nr 30 L - 28,60 ha, dz. nr 31 L - 32,76 ha) w zarządzie N-ctwa Wymiarki.

15. Rezerwat przyrody o nazwie "Pawski Ług" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 54 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślinności bagiennej i torfowiskowej z otaczającym je lasem.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu świebodzińskiego, gm. Łagów, obrębu ewidencyjnego m. Łagów o powierzchni 34,52 ha (dz. nr 211/1 L - 19.25 ha, dz. nr 212/1 L-9/97ha, dz. nr 213/2 L - 5,03 ha, dz. nr 238/2 L - 0,06 ha, dz. nr 239/2 L -0,21 ha), w zarządzie N-ctwa Świebodzin.

16. Rezerwat przyrody o nazwie "Dębowy Ostrów" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 56 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Znak OP-244/29).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu dębowego o charakterze naturalnym.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu świebodzińskiego, gm. Świebodzin, obrębu ewidencyjnego m. Nowy Dworek o powierzchni 1,84 ha (dz. nr 85/5 L - 1,84 ha), w zarządzie N-ctwa Świebodzin.

17. Rezerwat przyrody o nazwie "Lemierzyce" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 12/70, póz. 105).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego o naturalnym charakterze.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach admini­stracyjnych 52powiatu sulęcińskiego, gm. Słońsk, obrębu ewidencyjnego m. Lemierzyce o powierzchni 3.32 ha (dz. nr 3/1 - 3.32 ha), w zarządzie N-ctwa Ośno Lubuskie.

18. Rezerwat przyrody o nazwie "Nad Młyńską Strugą" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 115 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 25/70, poz. 207).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanów łęgowych i bukowych naturalnego pochodzenia.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu żarskiego o powierzchni 132,56 ha w tym: gmina Przewóz, obręb ewidencyjny m. Dąbrowa Łużycka powierzchnia 5,35 ha dz. nr 200 L -5.35 ha w zarządzie N-ctwa Wymiarki, Miasto Łęknica powierzchnia 127,21 ha (dz. nr 339L - 16,23 ha, dz. nr 344L -22,31ha, dz. nr 345L - 32,14ha, dz. nr 352L - 5,61 ha, dz. nr 353L - 23,27ha, dz. nr 354L - 27,65 ha), w zarządzie N-ctwa Lipinki.

19. Rezerwat przyrody o nazwie "Czarna Droga" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 36/72, poz. 202), powiększenie Zarządzenie Nr 119 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 maja 1989r. (M.P. Nr 17).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu mieszanego, z charakterystycznym wielogatunkowym runem.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu międzyrzeckiego, gm. Trzciel, obrębu ewidencyjnego m. Stary Dwór o powierzchni 21/95 ha (dz. nr 210/2 - 14,18 ha, dz. nr 211/2 -1,55 ha, dz. nr 212/1 - 6,22 ha), w zarządzie N-ctwa Trzciel.

20. Rezerwat przyrody o nazwie "Jeziora Gołyńskie" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. N r 36/72, póz. 202).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu wilgotnego.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu międzyrzeckiego, gm. Pszczew, obrębu ewidencyjnego m. Borowy Młyn o powierzchni 3.10 ha (dz. nr 140 3.10 ha), w zarządzie N-ctwa Trzciel.

21. Rezerwat przyrody o nazwie "Pamięcin" utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 130 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 53/72, póz. 283).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślinności stepowej. -
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu słubickiego, gm.Górzyca, obrębu ewidencyjnego m. Pamięcin o powierzchni 11,80 ha (dz. nr 1/3 - 11,80 ha), w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych w Gorzowie WIkp.

22. Rezerwat przyrody o nazwie "Bogdaniec I" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 20/ 74, poz. 121).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu dąbrowy o charakterze naturalnym.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Witnica, obrębu ewidencyjnego m. Nowiny Wielkie o pow. 20,83 ha (dz. nr 257 - 11,52 ha, dz. nr 258 - 9,31 ha), w zarządzie N-ctwa Bogdaniec.

23. Rezerwat przyrody o nazwie "Bogdaniec II" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 20/74, poz. 121).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych typowego grądu.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Bogdaniec, obrębu ewidencyjnego m. Bogdaniec o powierzchni 40,03 ha (dz. nr 254 - 6,87 ha, dz. nr 255 - 18,02 ha, dz. nr 256 - 15,14 ha), w zarządzie N-ctwa Bogdaniec.

24. Rezerwat przyrody o nazwie "Annabrzeskie Wąwozy" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych przy unaturalnieniu ich struktury, z zachowaniem cennych gatunków flory i fauny.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu żagańskiego, gm. Bytom Odrzański, obrębu ewidencyjnego m. Bonów o powierzchni 56,11 ha (dz. nr 321 L - 29,60 ha, dz. nr 322 L - 26,51 ha), w zarządzie N-ctwa Szprotawa.

25. Rezerwat przyrody o nazwie "Laski" utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 19/77, poz. 107).
Celem ochrony jest zachowanie lasu z udziałem drzewostanów starszych klas wieku o charakterze naturalnym.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu zielonogórskiego, gm. Babimost, obrębu ewidencyjnego m. Podmokle Małe o powierzchni 42,92 ha (dz. nr 37/1 L - 18,04ha, dz. nr 39/2 L - 8,91 ha, dz. nr 40 L - 15,97 ha), w zarządzie N-ctwa Babimost.

26. Rezerwat przyrody o nazwie "Nietoperek" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 19/80, poz. 94), Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz.U. Nr 166/98, poz. 1219).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsca zimowania i rozrodu największej w Europie wielogatunkowej kolonii nietoperzy.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar o powierzchni 50,77 ha w tym;
- Części podziemi Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień o powierzchni 2,50ha, określony w ewidencji podziemnych pomieszczeń umocnień jako korytarze wraz z wnękami nr: 2554/ 2556, 2558, 2560, 2561,2563,2573, 2580.
- Obszar o powierzchni 44,03ha położony w granicach administracyjnych gm. Międzyrzecz, obrębu ewidencyjnego m, Kaława (dz. nr 360 - 2,14 ha, dz. nr 362 -1,21 ha, dz. nr 367 - 3,82 ha, dz. nr 369 -2,39 ha, dz. nr 373 - 5,72 ha, (dz. nr 376 -2,01 ha, dz. nr 377 - 1,74 ha, dz. nr 378 -1,16 ha), obrębu ewidencyjnego m. Kęszyca dz. nr 39/1 - 7,31 ha, dz. nr 39/2 -1/24 ha, dz. nr 41/3 - 2,28 ha, dz. nr 41/4 -0,33 ha, dz. nr 58/1 - 6,60 ha, dz. nr 59/1 -2,23 ha, dz. nr 59/2 - 0,33 ha, dz. nr 47/1 -3,52 ha), oznaczone w ewidencji wojskowej jako obiekty podziemne o nr 723, 727, 728, 730, 732, 733, 736, 739, 741, 745, A-64, E-765 w powiecie międzyrzeckim.
- Obszar o powierzchni 4,24 ha położony w granicach administracyjnych gm. Lubrza obrębu ewidencyjnego m. Staropole (dz. nr 238 - 1,29 ha, dz. nr 239 -1,54 ha, dz. nr 243 - 1,41 ha) oznaczone w ewidencji wojskowej jako obiekty podziemne o nr 712, 713, 714, 715, 766, A-1, A-2, A-3 w powiecie świebodzińskim.

27. Rezerwat przyrody o nazwie "Jezioro Święte" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983r w sprawie uznania za rezerwaty przyrody /M. P. Nr 16/83, poz. 91/
Celem ochrony jest zachowanie jeziora zasilanego wodami podziemnymi oraz charakterystycznych zbiorowisk i stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu nowosolskiego, gm. Kolsko, obrębu ewidencyjnego m. Konotop o powierzchni 19/51 ha (dz. nr 28L/7 -19,51 ha), w zarządzie N-ctwa Sława Śląska.

28. Rezerwat przyrody o nazwie "Mesze" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 16/83, poz. 91).
Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora z charakterystycznymi zespołami oraz rzadkimi gatunkami roślin wodno-błotnych.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu nowosolskiego, gm. Kolsko, obrębu ewidencyjnego m. Mesze o powierzchni 19,88 ha (dz. nr 85 L - 12,72 ha, 92/1 L - 6,45ha, 93/1 L - 0,71 ha), w zarządzie N-ctwa Sława Śląska.

29. Rezerwat przyrody o nazwie "Buki Zdroiskie" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982r. (M.P. N r 25/82, poz. 234).
Celem ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu mieszanego charakterze buczyny pomorskiej, występującej na granicy zasięgu, na zboczach malowniczego wąwozu wzdłuż rzeki Santoczna,
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego o powierzchni 29,23 ha w gm. Strzelce Krajeńskie, obręb ewidencyjny m. Wełmin (dz nr 582 - 2.20 ha, dz. nr 583 -6,62 ha, dz. nr 584 - 5,76 ha), obręb ewidencyjny m. Przyłęg (dz. nr 637 -0,36 ha, dz. nr 638 - 6,63 ha, dz. nr 658 -1,64 ha, dz. nr 659 - 5,60 ha), w gm. Zwierzyń obręb ewidencyjny m. Górki Noteckie dz. nr 6|75 - 0,42 ha/ w zarządzie N-ctwa Strzelce-Krajeńskie.
W granicach powiatu gorzowskiego o powierzchni 46,34 ha w gm. Santok, obręb ewidencyjny m. Janczewo (dz. nr 585 - 6,18 ha, dz, nr 599 - 10,90 ha), obręb ewidencyjny m. Gralewo (dz. nr 613 - 10,59 ha, dz. nr 639 - 6,20 ha, dz. nr 660 - 5,78 ha, dz. nr 679 - 6,69 ha), w zarządzie N-ctwa Kłodawa.

30. Rezerwat przyrody o nazwie "Janie im. Włodzimierza Korsaka" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. Nr 15/84, poz. 108).
Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora z charakterystyczną roślinnością wodną i bagienną, będącego ostoją licznych gatunków ptaków wodnych.
W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu sulęcińskiego, gminy Lubniewice, obrębu ewidencyjnego m. Rogi o pow. 50,52 ha (dz. nr: 164 -15,93 ha, 165/1 - 12,05 ha, 165/2 - 7,38 ha) w zarządzie N-ctwa Lubniewice, dz. nr 41 jeziora Janowiec (Janie) - 15,16 ha w zarządzie LZMiUW w Zielonej Górze.

31. Rezerwat przyrody o nazwie "Dębowiec" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 17/84, poz. 125).
Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu dębowego oraz stanowisk chronionych owadów: jelonka rogacza i kozioroga dębosza.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu krośnieńsko - odrzańskiego, gm. Gubin, obrębu ewidencyjnego m. Wałowice o powierzchni 9,39 ha (dz. nr 117/2 L - 1,64 ha, dz. nr 146 L -7,75 ha), w zarządzie N-ctwa Gubin.

32. Rezerwat przyrody o nazwie "Kręćki Łęg" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. N r 7/87, poz. 54).
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zespołów łęgu olszowo - jesionowego i olsu porzeczkowego z drzewami pomnikowymi, stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz bogatej awifauny.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu świebodzińskiego, gm. Zbąszynek, o powierzchni 65,57ha, w tym: obręb ewidencyjny Kosieczyn 15,97 ha (dz. nr. 151 L - 8,72ha, dz. 154/1 L - 7,25ha), obręb ewidencyjny m. Kręcko 49,60 ha (dz. nr 152 L - 31,34 ha, dz. nr 155 L - 18,26 ha), w zarządzie N-ctwa Babimost.

33. Rezerwat przyrody o nazwie "Uroczysko Węglińskie" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 7/87, poz. 55).
Celem ochrony jest zachowanie naturalnego, wielogatunkowego starodrzewu z licznym udziałem dębów pomnikowych.
W skład rezerwatu wchodzi obszar o powierzchni 6,82ha w tym: w powiecie krośnieńsko - odrzańskim, gm. Gubin, obrębie ewidencyjnym m. Mielno o powierzchni 6,34 ha (dz. nr 237/1 L 1,82 ha, dz. nr 238/4L - 4,12 ha, dz. nr 238/3 L - 0,40 ha), w powiecie żarskim, gm. Brody, obrębie ewidencyjnym Suchodół o powierzchni 0,48 ha (dz. nr 238/2 L- 0,48 ha), w zarządzie N-ctwa Gubin

34. Rezerwat przyrody o nazwie "Młodno" utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 5/88, poz. 48).
Celem ochrony jest zachowanie torfowiska niskiego i fragmentu łąk z charakterystycznymi zespołami roślinnymi oraz stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu słubickiego, gm. Cybinka, obrębu ewidencyjnego m. Rąpice o powierzchni 92,91 ha (dz. nr, nr: 247A -50,91 ha, 247 B - 42,00 ha) w zarządzie N-ctwa Cybinka.

35. Rezerwat przyrody o nazwie "Dąbrowa Brzeźnicka" utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 3 marca 1989r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. N r 9/89, poz. 77).
Celem ochrony jest zachowanie fragmentu grądu oraz dąbrowy świetlistej z licznymi dębami pomnikowymi.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu Żagańskiego, gm. Brzeźnica o powierzchni 5,88 ha w tym: obręb ewidencyjny Stanów 0,44 ha (dz. nr 148/3 - 0,44 ha), obręb ewidencyjny Brzeźnica 5,44 ha (dz. nr 156/1 - 5,44 ha), w zarządzie N-ctwa Krzystkowice.

36. Rezerwat przyrody o nazwie "Pniewski Ług" utworzony Zarządzeniem Nr 366 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody /M. P. Nr 48/90/.
Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego oraz stanowiska rosiczki okrągłolistnej.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu świebodzińskiego, gm. Lubrza, obrębu ewidencyjnego m. Nowa Wioska o powierzchni 6,84 ha (dz. nr 186/1 L -6,84 ha), w zarządzie N-ctwa Świebodzin.

37. Rezerwat przyrody o nazwie "Mokradła Sułowskie" utworzony Zarządzeniem Nr 366 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 48/90).
Celem ochrony jest zachowanie rzadkich gatunków roślin i ptaków wodnobłotnych na zarastającym jeziorze i kompleksie mokradeł.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu słubickiego, gm. Rzepin, obrębu ewidencyjnego m. Sułów o powierzchni 45,27 ha (dz. nr 97 - 10,40 ha, dz. nr 110/1 - 11,31 ha, dz. nr 126/1 - 4,44 ha, dz. nr 141 L - 19,12 ha), w zarządzie N-ctwa Rzepin.

38. Rezerwat przyrody o nazwie "Jezioro Łubówko" utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 25/91 poz. 172).
Celem ochrony jest zachowanie unikalnego, urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz buczyny pomorskiej o naturalnym charakterze.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego, gm. Drezdenko, obrębu ewidencyjnego m. Zagórze Lubiewskie o powierzchni 77,50 ha (dz. nr. 318/1 - 18,14 ha, dz. nr 319 - 15,35 ha, dz. nr 320 - 28,63 ha) w zarządzie N-ctwa Smolarz, dz. nr 63 -15,38 ha w zarządzie PZW ZO w Gorzowie WIkp.

39. Rezerwat przyrody o nazwie "Jezioro Wielkie" uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 38/91, póz. 273).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych biotopów lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku ptaków wodnych.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu międzyrzeckiego, gm. Trzciel, obrębu ewidencyjnego m. Świdwowiec o powierzchni 236,30 ha (dz. nr 26/1 -2,34 ha, dz. nr 29/2- 3,18 ha, dz. nr 38/1 -1,44 ha, dz. nr 38/2 - 6,60 ha) w zarządzie N-ctwa Trzciel, (dz. nr-214/1 - 3,13 ha) własność Sawicki Jan z żoną, (dz. nr 214/2 - 2,10 ha) w zarządzie Gospodarstwa Nadzoru i Administrowania Zasobem w Międzyrzeczu (dz. nr 216 - 217,51 ha) w zarządzie Gospodarstwa Rybackiego Produkcyjno-Usługowego "LECH" Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

40. Rezerwat przyrody o nazwie "Dębina" uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 2/96, poz. 26).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu środkowoeuropejskiego.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Kłodawa, obrębu ewidencyjnego m. Kłodawa o powierzchni 12,18 ha (dz. nr 86/6 -1,96 ha, dz. nr 86/8 - 2,74 ha, dz. nr 87/4 -1,69 ha, dz. nr 87/9 - 5,79 ha), w zarządzie N-ctwa Kłodawa.

41. Rezerwat przyrody o nazwie "Bogdaniec IIl" uznany Zarządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r, w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 2/96, poz. 20).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu typowego z bukiem.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Bogdaniec, obrębu ewidencyjnego m. Bogdaniec o powierzchni 11,23 ha (dz. nr 201/2 -1,95 ha, dz. nr 202/2 - 3,97 ha, dz. nr 230/14,18ha, dz. nr 232/1 - 1,13ha), w zarządzie N-ctwa Bogdaniec.

42. Rezerwat Przyrody o nazwie "Dąbrowa na wyspie" uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 2/96, poz.25).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadko spotykanego lasu liściastego na malowniczej wyspie jeziora Lubikowskiego.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu międzyrzeckiego, gm. Przytoczna, obrębu ewidencyjnego m. Lubikowo o powierzchni 4,40 ha (dz. nr 535/2 - 4,40 ha) w zarządzie N-ctwa Międzychód.

43. Rezerwat przyrody o nazwie "Rybojady" uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 5/96, poz. 56).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska o charakterze przejściowym, wraz z występującą na nim florą i fauną.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu międzyrzeckiego, gm. Trzciel, obrębu ewidencyjnego m. Rybojady o powierzchni 5,61 ha (dz. nr 21/1 -5,61 ha) - w zarządzie N-ctwa Trzciel.

44. Rezerwat przyrody o nazwie "Rzeka Przyłężek" uznany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. N r 5/96, poz. 57).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu rzeki Przyłężek, nadbrzeżnych skarp i otaczających rzekę drzewostanów, tworzący układ przyrodniczy, będący doskonałym siedliskiem dla występujących w rzece ryb łososiowatych.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Kłodawa o powierzchni 35,08 ha w tym obręb ewidencyjny m. Santoczno 26,11 ha (dz. nr 318/4 - 3,16 ha, dz. nr 318/7 - 6,87 ha, dz. nr 352/4 - 12,65 ha, dz. nr 352/7 -2,24 ha, dz. nr 353/6 - 1,19 ha), obręb ewidencyjny m. Zdroisko 8,97 ha (dz. nr 386/1 - 0,67 ha, dz. nr 387/2 - 8,30 ha) w zarządzie N-ctwa Kłodawa 9,49 ha oraz N-ctwa Strzelce Krajeńskie 25.59 ha.

45. Rezerwat przyrody o nazwie "Santockie Zakole" uznany Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz.U. Nr166,poz.1232).
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych pozostałości lasów łęgowych w postaci kęp starych drzewostanów, dla zachowania ich unikatowych zasobów genowych oraz ochrona miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.
W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych powiatu gorzowskiego, gm. Deszczno, obrębu ewidencyjnego m. Borek o powierzchni 454,94 ha (dz. nr 248/2 -2,81 ha, dz. nr 248/3 - 0,21 ha, dz. nr 248/4 - 6,06 ha, dz. nr 248/5 - 0,87 ha, dz. nr 248/6 - 0,37 ha, dz. nr 248/7 - 24,54 ha, dz. nr 248/8 - 1,85 ha, dz. nr 248/9 -304,20 ha, dz. nr 248/10 - 114,03 ha) w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp. 304,20 ha, AWRSP w Gorzowie WIkp. 114,03 ha oraz N-ctwa Skwierzyna 36,71 ha.