CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Park Krajobrazowy Ujście Warty
[Rozmiar: 38214 bajtów]

Według ustawy o ochronie przyrody "park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania".

Podstawa prawna utworzenia parku:
• Rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego Nr 7 z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Ujście Warty (Dz. Urz. woj. gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego 1997 r.).

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej:
• Kraina - I. Bałtycka, III. Wielkopolsko Pomorska. • Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko-Myśliborskie, 4.Kotlina Gorzowska.
• Mezoregion - b. Równiny Gorzowskiej, a. Pradolina Warty

Położenie fizyczno-geograficzne (wg Kondrackiego, 1978):
• Makroregion - Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka 315.3 .
• Mezoregion - Kotlina Gorzowska 315.33.

Położenie w zasięgach terytorialnych lasów państwowych
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwa Bogdaniec, Dębno, Ośno

    Położenie i powierzchnia (w ha) według jednostek administracyjnych    
 Powierzchnia ogółem 20.532,46
Województwo Lubuskie 18.545,65
Powiat Gorzowski 5.242,14
     Gmina Witnica 4.369,74
     Miasto Kostrzyn 872,40
Powiat Sulęciński 6.152,57
     Gmina Słońsk 6.152,57
Powiat Słubicki 7.150,94
     Gmina Górzyca 7.150,94
Województwo Zachodniopomorskie 1.986,81
Powiat Myśliborski 1.986,81
     Gmina Boleszkowice 1.986,81

Obiekty chronione:
[Rozmiar: 104 bajtów] Rezerwat Przyrody Lemierzyce
[Rozmiar: 104 bajtów] Rezerwat Przyrody Pamięcin

Park Krajobrazowy "Ujście Warty" został utworzony na przełomie lat 1996/1997 rozporządzeniem Wojewody Gorzowskiego nr 7 z 18 grudnia 1996r (Dz. Urz. woj. gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego 1997 r) w ramach współpracy w zakresie realizacji programu WWF "Zielona Wstęga Odra Nysa". Dokumentację projektu Parku przygotował WWF i nieodpłatnie przekazał do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody, wówczas Janowi Bieńkowskiemu.

Po przeprowadzeniu niezbędnych korekt w tym projekcie stosownie do wymaganych zasad i reguł określonych w przepisach o ewidencji gruntów, dokumentacja ta została przedłożona Wojewodzie Gorzowskiemu w celu nadania jej statusu prawnego.

[Rozmiar: 5315 bajtów] Powstaniu tego obiektu u ujścia Warty przyświecała idea tworzenia parków krajobrazowych poza obszarami leśnymi, w dolinach wielkich rzek, jako że ten typ terenów w wyniku intensywnej działalności gospodarczej został przyrodniczo stosunkowo najbardzej zniekształcony. Przewidywano, że za pomocą tej formy ochrony zostaną tu, poprzez nowoczesne kształtowanie środowiska przyrodniczego, przywrócone ważne i niezbędne elementy krajobrazów funkcjonalnych. Ponadto Park spełniał funkcję otuliny wielkoobszarowego rezerwatu przyrody "Słońsk". Rezerwat posiadał więc od północy, wschodu i południa wielkoobszarową strefę ochronną w postaci parku krajobrazowego. Pod względem prawnym (przepisy o ochronie przyrody) tereny u ujścia Warty były więc zabezpieczone.

Kompleks powyższych uwarunkowań - prawnych i merytorycznych - stanowił jedną z podstawowych przesłanek utworzenia później Parku Narodowego "Ujście Warty". W skład parku narodowego weszły w całości tereny rezerwatu "Słońsk", a także część terenu parku krajobrazowego "Ujście Warty".

Flora i fauna Parku Krajobrazowego "Ujście Warty" swym charakterem i zasobami nawiązują do flory i fauny Parku Narodowego "Ujście Warty". Stąd obszary obu parków; narodowego i krajobrazowego zostały włączone w Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 "Ujście Warty" PLB 080001.
Rezerwat Przyrody Wilanów [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy [Rozmiar: 273 bajtów]
Zobacz dokładniejszą mapę [Rozmiar: 104 bajtów]
Rezerwat Lemierzyce [Rozmiar: 104 bajtów]
Rezerwat Pamięcin [Rozmiar: 104 bajtów]
"Rzeczpospolita Ptasia" [Rozmiar: 104 bajtów]
Towarzystwo Przyjaciół Słońska [Rozmiar: 326 bajtów]

 

[Rozmiar: 9422 bajtów]
 
[Rozmiar: 4630 bajtów]
[Rozmiar: 3428 bajtów]
[Rozmiar: 9082 bajtów]
[Rozmiar: 7844 bajtów]
[Rozmiar: 6445 bajtów]
[Rozmiar: 7907 bajtów]
[Rozmiar: 5137 bajtów]
[Rozmiar: 7212 bajtów]