CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Bogdaniec I
[Rozmiar: 20724 bajtów]
Rezerwat Bogdaniec II [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Bogdanieckie Cisy [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Nadleśnictwo Bogdaniec [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. Nr 20 (M.P. Nr 20 z 1974 r., poz. 121)
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 20,83 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec
• Pod ochroną częściową 20,83. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Bogdaniec, Obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, Nr działek: 257, 258.

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec, Obręb leśny Bogdaniec, Numery oddziałów: 57, 258.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej, obejmujący fragment lasu mieszanego o charakterze dąbrowy wielogatunkowej. W II piętrze drzewostanu występuje grab w zmieszaniu z bukiem i dębem. 6Db, 2Bk, 2Gb sporadycznie modrzew, brzoza, wiąz, olsza w wieku 170 lat. Podszyt tworzy grab, dąb, brzoza. Na uwagę zsługują tu wzorcowe zespoły leśne: zachodniopolski grąd grabowy z przytulią leśną (Galio Carpinetum) na granicy zasięgu jego rozprzestrzeniania, buczyna pomorska (Melico - Fagetum) i las bukowo - dębowy (Fago - Quercetum).
W runie występują: marzanka wonna, przytulia leśna, miodunka ćma, kupuwka Aschersona, przeniec gajowy, czyściec leśny, szczyr trwały, kłosownica leśna, groszek wiosenny, perłówka jednokwiatowa, marzannka wonna, zawilec gajowy, przylaszczka, żywiec cebulkowy i inne.
Konfiguracja terenu jest urozmaicona wąwozami, toteż siedliska, jak i zespoły leśne, układają się mozaikowo. Godne zachwytu są wspaniałe drzewostany liściaste z dębami sięgające do 40 m wysokości. Wyjątkowo dorodne są tu graby, które wysokością dorównują dębom.

Cel ochrony
• Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnego lasu mieszanego z fragmentem dąbrowy wielogatunkowej z grabem w dolnym piętrze.

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią zespoły roślinne charakterystyczne dla lasów liściastych.

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe w środowisku dużych kompleksów leśnych.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Bogdaniec.

[Rozmiar: 7316 bajtów]
[Rozmiar: 7689 bajtów]
[Rozmiar: 8034 bajtów]
[Rozmiar: 8024 bajtów]
[Rozmiar: 7734 bajtów]
[Rozmiar: 8668 bajtów]
 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.