CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Bogdaniec II
[Rozmiar: 20724 bajtów]
Rezerwat Bogdaniec III [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Bogdaniec I [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Nadleśnictwo Bogdaniec [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. Nr 20 (M.P. Nr 20 z 1974 r., poz. 121)
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 40,03 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec
• Pod ochroną częściową 40,03. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Bogdaniec, Obręb ewidencyjny Bogdaniec, Nr działek: 254, 255, 256.

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec, Obręb leśny Bogdaniec, Numery oddziałów 254, 255, 256.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej obejmujący fragment lasu mieszanego o charakterze dąbrowy wielogatunkowej o składzie: 9Db, 1Jś, sporadycznie grab, sosna, buk w wieku ca 150 lat.
Na terenie rezerwatu występują okazałe drzewa o rzadko spotykanym gonnym pokroju. Wśród nich wyróżnia się skupisko dębów szypułkowych wydzielone, jako powierzchnia doświadczalna IBL, w pododdziałach 255d, g, f. Drzewa mają około 30 m wysokości, przy czym są ugałęzione dopiero na wysokości 20 m. W sąsiedztwie występują okazałe graby. Podszyt tworzy grab.
Konfiguracja terenu, układ zespołów leśnych oraz skład gatunkowy runa są podobne jak w rezerwacie "Bogdaniec I" - rezerwaty te położone są blisko siebie.

Cel ochrony
• Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnego lasu mieszanego z fragmentem dąbrowy wielogatunkowej z grabem w dolnym piętrze.

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią zespoły roślinne charakterystyczne dla lasów liściastych.

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe w środowisku dużych kompleksów leśnych.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Bogdaniec.

[Rozmiar: 8505 bajtów]
[Rozmiar: 8954 bajtów]
[Rozmiar: 9010 bajtów]
[Rozmiar: 9112 bajtów]
[Rozmiar: 9007 bajtów]
[Rozmiar: 7763 bajtów]
 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.