CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Bogdaniec III
[Rozmiar: 20724 bajtów]
Obszar chronionego krajobrazu nr 2 Puszcza Barlinecka [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Bogdaniec II [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Nadleśnictwo Bogdaniec [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 2/96, poz. 20).
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 11,23 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec
• Pod ochroną częściową 11,23. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Bogdaniec, Obręb ewidencyjny Bogdaniec, Numery działek: 202/2, 230/1, 232/1.

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec, Obręb leśny Bogdaniec, Numery oddziałów: 202, 230, 232.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej, obejmujący pagórkowaty teren morenowy ze stromymi zboczami i kotlinkami. Pokryty jest lasem dębowo - grabowym z domieszką buka, pojedynczo sosny, sporadycznie lipy, brzozy, świerka i robinii akacjowej w wieku ok. 95 lat.

Jest to typowy grąd z bukiem, charakterystyczny dla obszaru zasięgowego tego gatunku drzewa. W warstwie krzewów występuje leszczyna zwyczajna.
Skład gatunkowy runa podobny jak w rezerwacie "Bogdaniec I", lecz tutaj runo jest słabiej rozwinięte ze względu na duży stopień zwarcia drzewostanu.

Cel ochrony
• Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu typowego z bukiem.

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią gatunki charakterystyczne dla grądów.

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe w środowisku dużych kompleksów leśnych.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Bogdaniec.

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

[Rozmiar: 8855 bajtów]
[Rozmiar: 8547 bajtów]
[Rozmiar: 8034 bajtów]
[Rozmiar: 11283 bajtów]
[Rozmiar: 8011 bajtów]
[Rozmiar: 8444 bajtów]