CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Bogdanieckie Cisy
[Rozmiar: 20223 bajtów]
Rezerwat Bogdaniec I [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Bagno Chłopiny [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Nadleśnictwo Bogdaniec [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2000r (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 5 poz.62).
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 21,24 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec
• Pod ochroną częściową 21,24. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Bogdaniec, Obręb ewidencyjny Racław, Nr działek: część działek 273 i 274.

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bogdaniec, Obręb leśny Bogdaniec, Numery oddziałów 273bc, 274a.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej, obejmujący drzewostany z jedną z najliczniejszych w Polsce populacji cisa rozwijającej się w środowisku lasu mieszanego. Występuje tu zbiorowisko buczyn zbliżone do rzędu Fagetalia z obecnością marzanki wonnej Asperula odorata, z płatem boru mieszanego Querco roboris Pinetum. Flora rezerwatu składa się głównie z gatunków typowych dla lasu mieszanego świeżego.
Gatunkiem panującym i górującym w drzewostanach rezerwatu jest sosna zwyczajna w wieku 82 do 117 lat, sztucznie wprowadzona na dawne siedliska lasu liściastego. Warstwę podokapową drzewostanu głównego tworzy o 20 lat młodszy buk. Sosna nie ma tu młodszych generacji, natomiast buk wykazuje dużą dynamikę i panuje niepodzielnie w warstwie podrostu. Tworzy na dość dużych powierzchniach pełne zwarcie i ocienia zupełnie dno lasu.
W miejscach o luźniejszym zwarciu podrostu bukowego, a więc w lepszych warunkach świetlnych, bujnie rozwija się warstwa krzewów, którą tworzą: jarząb pospolity, bez czarny, kruszyna pospolita, dąb szypułkowy, grab i buk. Roślinność runa, zatem jest tu stosunkowo uboga, natomiast w przestrzeni ekologicznej bogatego zbiorowiska leśnego dużą rolę w ogólności, a miejscami dominującą, stanowi główny przedmiot ochrony: cis pospolity Taxus baccata.

Cel ochrony
• Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych jednej z najliczniejszych w Polsce populacji cisa, rozwijającej się w środowisku lasu mieszanego, w strefie wschodniej granicy zasięgu geograficznego.

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią zespoły roślinne charakterystyczne dla lasów liściastych.

Fauna rezerwatu
• Typowa dla lasów gospodarczych.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Bogdaniec.

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

[Rozmiar: 6762 bajtów]
[Rozmiar: 7030 bajtów]
[Rozmiar: 9652 bajtów]
[Rozmiar: 8880 bajtów]
[Rozmiar: 7321 bajtów]
 
[Rozmiar: 6928 bajtów]
[Rozmiar: 9099 bajtów]