CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Bagno Chłopiny
[Rozmiar: 21695 bajtów]
Rezerwat Bogdanieckie Cisy [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Dębina [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Nadleśnictwo Różańsko [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 maja 1963r.,Nr 83 (M.P. Nr 49 z 1963 r., poz. 250), Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 8 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony: Typ Fitocenotyczny (Fi, Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska: Torfowiska T, Podtyp Torfowisk wysokich tw

Powierzchnia rezerwatu
• 118,99 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Różańsko
• Pod ochroną ścisłą 118,99 ha. Pod ochroną częściową 0 ha.

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Lubiszyn, Obręb ewidencyjny Chłopiny, Numery działek: 680/5, 682/4, 689/3, 690/3, 691/1

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Różańsko, Obręb leśny Różańsko, Numery oddziałów 680, 682, 689, 390, 691.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion b - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat torfowiskowy ścisły, chroniący torfowisko mszarne z rzadkimi gatunkami roślin. Z reliktów glacjalnych występuje tu; gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, skalnica torfowiskowa. Osobliwość przyrodniczą stanowią gatunki roślin z rodziny storczykowatych, stwierdzono tu obecność 10 gatunków storczyków, w tym rzadkiego storczyka Traunsteinera oraz inne storczyki jak; plamistego, Fuchsa, krwistego, majowego, lepiennika loesela, listeri jajowatej, wątlika błotnego, żłobika kolarowatego. Występuje tu także rosiczka okrągłolistna, rzadkie turzyce, mchy torfowe, mchy właściwe i wątrobowce.
Obiekt reprezentuje charakterystyczny, strefowy układ fitocenoz, typowy dla zarastających jezior. Granica rezerwatu, która wyznacza obrzeże torfowiska pojeziornego, przebiega głownie po wyłączeniach drzewostanowych. Ogółem występuje tu 121 gatunków roślin. Wokół szczątkowego fragmentu lustra wody zanikającego dawnego jeziora rozprzestrzenia się wąski pas zbiorowisk otwartych, na południu torfowisko porośnięte jest dość gęsto sosną i brzozą omszoną. Miąższość osadów organicznych wypełniających zarośnięte jezioro wynosi 9,5 m.

Cel ochrony
• Utworzono w celu zachowania ze względów dydaktyczno-naukowych torfowiska przejściowego z roślinnością glacjalną oraz z uwagi na lęgowisko żurawia i żerowisko bociana czarnego.

Flora rezerwatu
• Występują gatunki typowe w środowisku terenów podmokłych, torfowisk i lasów.

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe dla siedlisk torfowiskowych.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Różańsko.

[Rozmiar: 11303 bajtów]
[Rozmiar: 8299 bajtów]
[Rozmiar: 11301 bajtów]
[Rozmiar: 9878 bajtów]
[Rozmiar: 9568 bajtów]
[Rozmiar: 10071 bajtów]
 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.