CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Dębina
[Rozmiar: 12511 bajtów]
Rezerwat Bagno Chłopiny [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Santockie Zakole [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy [Rozmiar: 285 bajtów]
Nadleśnictwo Kłodawa [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 2/96, poz. 26).
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 12,18 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Kłodawa
• Pod ochroną częściową 12,18 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Kłodawa, Obręb ewidencyjny Kłodawa, Nr działek: 86/6, 86/8, 87/4, 87/9

Położenie według jednostek administracyjnych lasów państwowych
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Kłodawa, Obręb leśny Kłodawa, Numery oddziałów 86, 87.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej. Reprezentuje dąbrowę z domieszką buka, grabu, lipy i starych sosen, jako zespół leśny jest to grąd środkowoeuropejski (Galio - Carpinetum) z bogatą i typową florą. Stwierdzono tu także 50 gatunków porostów nadrzewnych, co zaświadcza o wysokim stopniu czystości środowiska. Udział dębu w składzie drzewostanów wynosi 80%. Rezerwat położony jest na nieznacznym wyniesieniu pomiędzy łąką, a malowniczą doliną Kanału Kłodawskiego.

Cel ochrony
• Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu środkowoeuropejskiego

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią gatunki charakterystyczne dla grądów

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe dla siedlisk grądowych.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Kłodawa.

[Rozmiar: 6911 bajtów]
[Rozmiar: 7835 bajtów]
[Rozmiar: 9186 bajtów]
[Rozmiar: 11029 bajtów]
[Rozmiar: 8015 bajtów]
 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.