CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Markowe Błota
[Rozmiar: 25109 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy [Rozmiar: 285 bajtów]
Nadleśnictwo Barlinek [Rozmiar: 326 bajtów]

Rezerwat Przyrody Markowe Błota znajduje się poza granicami Powiatu Gorzowskiego, jednak został tu uwzględniony, ponieważ wchodzi w skład Barlinecko Gorzowskiego PK.
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Podstawa prawna uznania za rezerwat: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995r w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr. 33 poz. 405).

Powierzchnia rezerwatu
• 193,40 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Barlinek.
• Pod ochroną częściową 193,40 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Myśliborski, Gmina Barlinek, Obręb ewidencyjny Moczydło, Nr działek: 357, 358, 361, 409, 410, 411, 412, 413.

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Barlinek, Obręb leśny Barlinek, Numery oddziałów 357bcdf, 358bcd, 361ij, 409, 410, 411, 412, 413a.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7.
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Bagna położone w kompleksie leśnym części Puszczy Barlineckiej stanowiące wspólnie istotny składnik miejscowego krajobrazu.

Cel ochrony
• Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych bagien z typową dla nich florą i fauną oraz drzewostanów bukowych i mieszanych.

Chronione środowiska przyrodnicze:
• Chronione środowiska przyrodnicze: lasy 132,22 ha, bagna 56,96 ha, drogi i linie podziału powierzchniowego 4,22 ha.

Walory przyrodnicze:
• Bardzo dobrze wybrany teren o bogatych fitocenozach leśno bagiennych, które zasiedla 180 gatunków roślin, wśród nich chronione widłaki, rosiczka, grążel żółty, grzybień biały i szereg innych.

Ornitofaunę stanowi 55 gatunków ptaków, w tym 42 lęgowe z orłem bielikiem, rybołowem, błotniakiem stawowym i bocianem czarnym. Bagna w okresie wczesnowiosennym i jesiennym pełnią funkcję istotnego etapu na trasie ptasich wędrówek.

Teren jest interesujący pod względem florystycznym i fitosocjologicznym. Chroniony kompleks znajduje się w Puszczy Barlineckiej, 30% powierzchni zajmują bagna otoczone lasami mieszanymi i iglastymi.

Najważniejsze osobliwości:
• Miejsca lęgowe ptaków; np. orła bielika, puchacza, kobuza, żurawia, gągoła. Rośnie m.n. kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), wełnianka wąskolistna (Eriohorum angustifolium), Turzyca błotna (Carex limosa), turzyca pigułkowata (Carex pilulifera).

Wedle ustawy o ochronie przyrody "rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych."
[Rozmiar: 8186 bajtów]
[Rozmiar: 8446 bajtów]
[Rozmiar: 4849 bajtów]

[Rozmiar: 7938 bajtów]
[Rozmiar: 7039 bajtów]
[Rozmiar: 7877 bajtów]
[Rozmiar: 6814 bajtów]