CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 18626 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Park Krajobrazowy Ujscie Warty [Rozmiar: 285 bajtów]
Nadleśnictwo Rzepin [Rozmiar: 326 bajtów]
Rezerwat Przyrody Pamięcin
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r., Nr 130 (M.P. Nr 53 z 1972 r., poz. 283)
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 11,80 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp., dzierżawa Klub Przyrodników ze Świebodzina.
• Pod ochroną częściową 11,80 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk nieleśnych (zn)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Łąk, muraw i zarośli (Ł)
Podtyp Muraw kserotermicznych (mk)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Słubicki, Gmina Górzyca, Obręb ewidencyjny Pamięcin, Nr działki: 1/3

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Rzepin, Numer oddziału: 3

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Lubuskie 315.4.
• Mezoregion Lubuski Przełom Odry 315.41.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - III. Wielkopolsko Pomorska,
• Dzielnica - 4. Kotlina Gorzowska,
• Mezoregion - a. Pradolina Warty.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej. Obejmuje kilka głębokich wąwozów, wcinających się w krawędzie pradoliny Odry. Zbocza wąwozów o wystawie zachodniej, południowo-zachodniej i południowej porasta roślinność kserotermiczna, zdominowana przez murawy ostnicowe z ostnicą włosowatą i ostnicą Jana.
Fragmenty o mniejszym nachyleniu, do niedawna częściowo użytkowane rolniczo, porastają zdegradowane murawy i zbiorowiska łąkowe z dominacją rajgrasu.
Pozostały obszar to niewielkie zadrzewienia, budowane przede wszystkim przez sosnę i dąb oraz zarośla tarniny, głogu i wiązu polnego.

Cel ochrony
• Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych zbiorowiska roślinności stepowej.

Flora rezerwatu:
• W szacie roślinnej występują zespoły kserotermiczne.

Fauna rezerwatu:
• Występują gatunki typowe dla pól i łąk.

Plan ochrony:
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Rzepin.
Rezerwat znajduje się poza granicami Powiatu Gorzowskiego, jednak został uwzględniony w tej witrynie, ponieważ wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Ujście Warty.


[Rozmiar: 6290 bajtów]
[Rozmiar: 9993 bajtów]
[Rozmiar: 9152 bajtów]
[Rozmiar: 8923 bajtów]
[Rozmiar: 4161 bajtów]
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.