CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Rzeka Przyłężek
[Rozmiar: 20968 bajtów]
Rezerwat Zdroiskie Buki [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Przyrody Wilanów [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy [Rozmiar: 285 bajtów]
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie [Rozmiar: 326 bajtów]
Nadleśnictwo Kłodawa [Rozmiar: 326 bajtów]
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. (M.P. Nr 5 z 23 stycznia 1996, poz. 57)
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Powierzchnia rezerwatu
• 35,08, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie (25,69 ha) oraz Nadleśnictwa Kłodawa (9,49 ha).
• Pod ochroną częściową 35,08 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Kłodawa, Obręb ewidencyjny Santoczno - Nr działek: 318/4, 318/7, 352/4, 352/7, 353/6 oraz Zdroisko - Nr działek 386/1, 387/2.

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie i Kłodawa, Obręb leśny Wilanów, Numery oddziałów 318, 352, 353, 386, 387.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Prowincja Niż Środkowoeuropejski 31.
• Podprowincja Pojezierze Południowobałtyckie 314/315.
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej, faunistyczny, utworzony na bazie odcinka rzeki Przyłężek, w krajobrazie leśnym, obrzeżonej ponad 100 letnimi drzewostanami bukowymi. Czysta woda rzeki, jej ocienienie przez las bukowy na zboczach i niska temperatura stwarzają właściwe warunki tarlisk i rozwoju żyjących tu ryb łososiowatych, do których należą: pstrąg potokowy i głowacz białopłetwy.
Powierzchnia drzewostanów w rezerwacie wynosi 93,7%. Aż 59% drzewostanu jest w fazie młodocianej, a 31% w optymalnej późnej. Wynika to w znacznej mierze z ich sztucznego pochodzenia. Pod względem udziału w ogólnej miąższości drzewostanów przeważa buk (70%). Znaczny udział wykazuje również olsza czarna (24%), a następnie sosna (3,6%) i brzoza (1,2%). W warstwie krzewów występują.: porzeczka czarna, trzmielina zwyczajna, kalina, leszczyna, wierzba. W północnowschodniej części oddziału 229 jest źródełko wypływające z wymytej przez wodę groty.

Cel ochrony
• Zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu z charakterystycznym, bogatym runem.

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią gatunki charakterystyczne dla rzek i lasów liściastych przybrzeżnych.

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe dla dużych kompleksów leśnych, lokalnie w rzece rzadkie gatunki ryb.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Kłodawa i Strzelce Krajeńskie.

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

[Rozmiar: 7567 bajtów]
[Rozmiar: 6497 bajtów]
[Rozmiar: 8963 bajtów]
[Rozmiar: 7757 bajtów]
[Rozmiar: 7651 bajtów]
[Rozmiar: 8152 bajtów]
[Rozmiar: 6866 bajtów]