CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Skalisty Jar Libberta
[Rozmiar: 28696 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy [Rozmiar: 285 bajtów]
Nadleśnictwo Choszczno [Rozmiar: 326 bajtów]

Rezerwat Przyrody Skalisty Jar Libberta znajduje się poza granicami Powiatu Gorzowskiego, jednak został uwzględniony w tej witrynie, ponieważ wchodzi w skład Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.
Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995r w sprawie uznania za rezerwat przyrody /MP Nr. 33 poz. 405/.

Powierzchnia rezerwatu
• 33,21 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Choszczno.
• Pod ochroną częściową 33,21 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Myśliborski, Gmina Barlinek, Obręb ewidencyjny Równo, Nr działek: 53A

Położenie według jednostek ALP
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Choszczno, Obręb leśny Choszczno, Numery oddziału 53A.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie314.4
• Mezoregion Pojezierze Choszczeńskie 314.42.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Pojezierze Myśliborsko-Choszczeńskie.

Przedmiot ochrony
• Teren o charakterze morenowym pokryty roślinnością drzewiastą oraz liczne osobliwości geologiczne.

Cel ochrony
• Zachowanie walorów geologiczno krajobrazowych jako jedynego na Pomorzu Zachodnim stanowiska skał wapiennych, zlepieńców i głazów narzutowych, pozostających w komopozycji zbiorowiska leśnego dębowo bukowego, wyjątkowo bogatej flory naczyniowej ora licznych gatunków mchów i porostów.

Chronione środowiska przyrodnicze:
• Las 33,21 ha

Walory przyrodnicze:
• Rezerwat położony jest w obrębie jarów i wąwozów o znacznej deniwelacji terenu. Wyniesienia sięgają 115 m n.p.m. i są zalesione. Występują tu liczne, olbrzymie głazy narzutowe, porośnięte mchami i porostami. Teren urozmaicony jest około pięćdziesięcioma oczkami wodnymi w różnym stadium zarastania.
• Głównym walorem tego terenu są wzniesienia morenowe, tworzące krawędzie doliny poprzecinane licznymi jarami i wąwozami. Jednym z nich jest "Skalisty Jar Libberta", w którym znajdują się jedyne na Pomorzu Zachodnim skały wapienno piaskowe, osiągające wysokość do 4 m.

Najważniejsze osobliwości:
• Skały wapienno piaskowe (zlepieńce), przytulia leśna (Galium sylwaticum), Bezzieleniowy gnieżnik leśny (Neottia nidus aris) Modrzyk górski (Mulgedium alpinum).

[Rozmiar: 7081 bajtów]
[Rozmiar: 6405 bajtów]
[Rozmiar: 9183 bajtów]

[Rozmiar: 7796 bajtów]
[Rozmiar: 6188 bajtów]
[Rozmiar: 6849 bajtów]