CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
Rezerwat Przyrody Zdroiskie Buki
[Rozmiar: 18017 bajtów]

 

Podstawy prawne uznania za rezerwat:
• Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. ( M. P. Nr 25/82, poz. 234).
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r).

Powierzchnia rezerwatu
• 75,57 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie oraz Kłodawa
• Pod ochroną częściową 75,57 ha. Pod ochroną ścisłą 0 ha.

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony:
Typ Fitocenotyczny (Fi)
Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl)
• Według głównego typu środowiska:
Typ Lasów i borów (L)
Podtyp Lasów nizinnych (Lni)

Położenie według ewidencji gruntów: Województwo Lubuskie,
Powiat Gorzowski
• Gmina Santok, Obręb ewidencyjny Janczewo, Dz. 585, 599
• Gmina Santok, Obręb ewidencyjny Gralewo, Dz. 613, 639, 660,6 79
Powiat Strzelce Krajeńskie
• Gmina Strzelce Krajeńskie, Obręb ewidencyjny Wełmin, Dz. 582, 582, 584
• Gmina Strzelce Krajeńskie, Obręb ewidencyjny Przyłęg Dz. 637, 638, 658, 659
• Gmina Zwierzyń, Obręb ewidencyjny Górki Noteckie, Dz. 675

Położenie według jednostek administracyjnych lasów państwowych
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie oraz Kłodawa, Obręb leśny Wilanów, Numery oddziałów 585, 582, 583, 584, 599, 637, 638, 658, 659, 675.

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r)
• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61.

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion - Równina Gorzowska.

Przedmiot ochrony
• Rezerwat o statusie ochrony częściowej położony jest w przepięknym krajobrazie leśnym doliny rzeki Santocznej - nie zniekształconej, naturalnej, meandrującej licznymi zakolami z charakterystycznymi terasami. Obszar rezerwatu stanowi ciągły pas po obu stronach rzeki o łącznej długości ok 5 km i szerokości 50 do 370 m.

Rezerwat rozpościera się pomiędzy miejscowościami Zdroisk i Górki Noteckie. Utworzony został z dawnych lasów wodochronnych, terenu pod względem konfiguracyjnym zróżnicowanego: falistego i stromego z pochyłościami ku korytu rzeki, z małymi, ale licznymi terasami rzecznymi. W związku z takim ukształtowaniem terenu, występuje tu duża różnorodność wzajemnie przeplatających się siedlisk, których wyodrębniono las świeży, las wilgotny, las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz płaty olsów.
Runo tworzą szczawik zajęczy, gajowiec żółty, zawilec gajowy, sałatnik leśny, miejscowo fiołek i dąbrówka, konwalia, borówka, narecznica, orlica. Młodą generację buka, a miejscami dębu, stanowią naloty i podrosty rzędu 30 do 40%, natomiast podszyt z przewagą buka oscyluje wokół 50%. Z drzewostanów przeważają lasy bukowe, są to przeważnie lite buczyny jedno lub dwupiętrowe, gdzie w piętrze dolnym występuje buk z odnowienia naturalnego. Ponadto w piętrze dolnym występuje grab i dąb. Liczne są również wydzielenia drzewostanów mieszanych; dębowo - bukowe i grabowo - dębowo - bukowe.
Wyróżnione tu zostały zespoły: • buczyny pomorskiej (Melico - Fagetum), • świetlistej dąbrowy (Potentillo albae - Quercetum), • olsów (Ribo nigri - Alnetum), • łęgu olchowo - jesionowego (Circaeo - Alnetum), • zespół grądu (Galio silvatci - Carpinetum) • oraz bory mieszane.

Cel ochrony
• Zachowanie fragmentu naturalnego lasu mieszanego o charakterze buczyny pomorskiej, występującej na granicy zasięgu, na zboczach malowniczego wąwozu wzdłuż rzeki Santoczna.

Flora rezerwatu
• Szatę runa leśnego stanowią gatunki charakterystyczne dla lasów liściastych i mieszanych w dolinach rzek.

Fauna rezerwatu
• Występują gatunki typowe dla dużych kompleksów leśnych, lokalnie w środowisku rzeki.

Plan ochrony
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Kłodawa i Strzelce Krajeńskie.
Rezerwat Santockie Zakole [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Rezerwat Rzeka Przyłężek [Rozmiar: 273 bajtów]
Obwieszczenie wojewody [Rozmiar: 104 bajtów]
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie [Rozmiar: 326 bajtów]
Nadleśnictwo Kłodawa [Rozmiar: 326 bajtów]


[Rozmiar: 7261 bajtów]
[Rozmiar: 6385 bajtów]
[Rozmiar: 7070 bajtów]
[Rozmiar: 7947 bajtów]
[Rozmiar: 6790 bajtów]
[Rozmiar: 7053 bajtów]
[Rozmiar: 6666 bajtów]
[Rozmiar: 8875 bajtów]
 
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.