CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODY W POWIECIE GORZOWSKIM
[Rozmiar: 24323 bajtów]
Wody podziemne [Rozmiar: 284 bajtów]
Strona główna [Rozmiar: 326 bajtów]
Mapa witryny [Rozmiar: 102 bajtów]
Utwory geologiczne [Rozmiar: 273 bajtów]
Zobacz dokładniejszą mapę [Rozmiar: 104 bajtów]
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu [Rozmiar: 326 bajtów]

Wody powierzchniowe

WODY POWIERZCHNIOWE - Elementy sieci hydrologicznej

Głównym elementem sieci hydrograficznej na terenie powiatu gorzowskiego jest rzeka Warta, której współczesne koryto biegnie równoleżnikowo, ze zmianą biegu na wysokości Brzozowca w kierunku północnym do Santoka oraz na wysokości Jeże w kierunku południowym do Kołczana i tu skręca na południowy, następnie na północny zachód, po czym przybiera kierunek zachodni do Kostrzyna. Płynie w uregulowanym i obwałowanym korycie zgodnie z przebiegiem pradoliny. Koryto Warty na odcinku od Santoka do granicy zachodniej miasta Gorzowa Wielkopolskiego biegnie przy północnym zboczu obniżenia pradolinnego, stąd po południowej stronie występują największe nagromadzenia starych koryt i starorzeczy, dalej płynie po środku pradoliny.

Warta jest rzeką jednokorytową, szerokości około 100 m i wcina się na 2-3 m w taras zalewowy. Jest trzecią z największych rzek Polski i jest głównym dopływem prawostronnym Odry, który w bardzo znaczący sposób wpływa na zagrożenia powodziowe, jakość wód i warunki żeglugowe Odry. Warta, bierze swój początek we wsi Kromołów na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Na jakość jej wód ma wpływ gospodarka ściekowa takich miast jak: Zawiercie, Częstochowa Sieradz, Konin, Poznań i Śrem.

Na zachodzie obszar powiatu oparty jest na niewielkim odcinku rzeki Odry od Kostrzyna do okolic Szumiłowa. W dawnych czasach dolinę Warty wypełniały lasy łęgowe, moczary i bagna. Obecnie jest to teren zmeliorowany. W wyniku melioracji powstały użytki zielone; łąki i pastwiska oraz osadnictwo zwarte i rozproszone. Cały teren doliny pokryty jest systemem melioracji wodnych w postaci; kanałów, rowów melioracji podstawowej i szczegółowej. W skład systemu wchodzą liczne przepompownie, zastawki i obwałowanie oraz zbiornik retencyjny tzw. cofkowy, u ujścia Warty, w sumie system spełnia funkcje gospodarcze i przeciw powodziowe.

Największymi dopływami Warty na obszarze powiatu gorzowskiego są: Noteć - dopływ prawy, Kłodawka - dopływ prawy oraz liczne cieki niższego rzędu, Postomia - dopływ lewy, Lubniewka - dopływ lewy oraz liczne cieki niższego rzędu,
Najważniejsze rzeki
Podział zlewniowy Długość rzek w km
I II III IV V Brzeg ujścia do rzeki głównej Pow. dorzecza km2 Rzeka całkowita w Woje-
wództwie Lubuskim
średni spadek [%]
Odra 108.064,8 Odra 854,3 208,6 0,32
Warta prawy 54.528,7 Warta 808,2 118,8 0,16
Noteć prawy 17.330,5 Noteć 388,4 47,2 0,16
Kanał Plusa prawy 459,9 Kanał Plusa 18,3 18,3 0,34
Pełcz prawy 213,2 Pełcz 28,4 28,4 1,36
Santoczna prawy 111,7 Santoczna 28,1 28,1 1,46
Kłodawa prawy 327,7 Kłodawa 27,0 27,0 1,90
Kanał Postomski lewy 1.424,6 Kanał Postomski 62,6 62,6 0,27
Lubniewka lewy 146,7 Lubniewka 35,6 35,6 2,74
Ośnianka Lewy 247,5 Ośnianka 29,3 29,3 1,42
Postomia lewy 202,7 Postomia 42,5 42,5 2,15
Myśla Prawy 765,2 Myśla 95,6 13,5 0,93
Elementy hydrologii
Charakterystyka hydrologiczna cieków  Przepływy charakterystyczne w m3/s 
Nazwa cieku Nazwa wodowskazu /profilu Km biegu Dorzecze do wodowskazu
/profilu [km2]
WW. SWA SS. SNA NN.
Odra Słubice 584,1 53.382,0 1.820 911 311 133 56,3
Warta Skwierzyna 92,2 32.053,7 972 374 127 50,0 21,2
Kostrzyn 3,2 53.093,1 482 215 98,2
Noteć Santok 0,0 17330,5 141 77,3 41,3
Nowe Drezdenko 38,0 15.970,1 263,0 137,0 76,0 40,7 25,5
Pełcz ujście do Kanału Plusa 0,0 213,2 1,66 0,97 0,30
Kanał Plusa ujście do Noteci 0,0 459,9 2,52 1,01 0,50
Santoczna Santoczno 11,0 78,5 0,62 0,24 0,11
ujście do Kanału Plusa 0,0 111,7 0,88 0,51 0,16
Klodawa ujście Srebrnej 4,1 327,7 2,37 1,06 0,30
ujście Martwicy 5,2 132,3 1,05 0,47 0,13
Lubniewka Rudnica 8,3 133,9 4,67 2,43 0,74 0,31 0,19
Myśla Dolsk 43,2 765,2 12,60 6,30 2,53 0,66 0,16
WW.- przepływ najwyższy z wysokich z wielolecia,   SWA- przepływ najwyższy ze średnich z wielolecia
SS.- przepływ średni z wielolecia,   SNA- przepływ najniższy ze średnich z wielolecia,   NN.- przepływ najniższy z niskich z wielolecia

Jakość wód

Stan czystości wód powierzchniowych regionu jest badany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. w ramach państwowego Monitoringu prowadzonego w sieci krajowej, granicznej (polsko - niemieckiej), regionalnej i lokalnej.
Ocena jakości wód cieków badanych do lutego 2004 roku była oparta na obowiązującym dotychczas Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. System oceny był tak skonstruowany, że o końcowym zakwalifikowaniu wód danego cieku decydowało przekroczenie choćby jednego, często mało istotnego dla ryb, parametru. Z tego względu omawianie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych stanu czystości wód cieków objętych Programem nie dostarczyłoby właściwego obrazu ich rzeczywistej przydatności dla minogów i ryb.

Wody jeziora Przyłężek W latach 90-tych zanotowano skokową poprawę jakości wód powierzchniowych w Polsce, w tym w województwie lubuskim. Spowodowana ona była z jednej strony likwidacją wielu dotychczasowych punktowych źródeł zanieczyszczeń, zazwyczaj z powodów ekonomicznych, a z drugiej porządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej w zlewni Odry i Warty.

Dalsza poprawa jakości wód rzek i jezior jest uzależniona od tempa oddawania do użytku niezbędnych oczyszczalni ścieków oraz od szybkości procesu modernizacji już istniejących i stosowaniu nowych, wysokosprawnych technologii połączonych z wycofywaniem związków biogennych. W województwie lubuskim jedną z głównych przyczyn niezadowalającej jakości wód jest brak kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w większości gmin. Dotyczy to przede wszystkim wyraźnej dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz niedostatecznej ilości oczyszczalni.

Znaczącą, negatywną rolę odgrywają także zanieczyszczenia o charakterze punktowym i przestrzennym związane z produkcją rolniczą. Z badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika też, że wszystkie większe rzeki wpływając na obszar województwa lubuskiego są już nadmiernie obciążone ładunkiem zanieczyszczeń pochodzących z innych regionów. Z punktu widzenia rybackiego niemal wszystkie rzeki województwa w zasadzie spełniają wymogi minimalne dla bytowania i rozwoju większości gatunków ryb karpiowatych. Wyjątkiem w tym względzie jest obecnie środkowy i dolny bieg rzeki Lubszy, a także okresowo Obrzyca i Obra (przyduchy letnie). Śnięcia ryb zdarzają się niestety, co jakiś czas na Nysie Łużyckiej na skutek niewłaściwego płukania cofek elektrowni wodnych oraz na Bobrze, w związku z odwadnianiem zbiorników zaporowych w jego dolnym biegu powodowanych występowaniem sytuacji awaryjnych, koniecznością napraw i modernizacji, itp.
Zbieg Noteci i Warty
W przypadku bardziej wymagających ryb łososiowatych ilość cieków odpowiadających im pod względem czystości wód jest wyraźnie mniejsza, lecz nawet Odra i Warta niosą już wodę na tyle czystą, że jej jakość gwarantuje bezpieczne wędrówki przez te rzeki np. łososia w drodze do jego potencjalnych tarlisk w dopływach górnego biegu. Widoczną i bezdyskusyjną oznaką stanu wód cieków jest występowanie w nich tzw. organizmów wskaźnikowych. Do minogów i ryb charakterystycznych dla najczystszych wód należą przede wszystkim: minóg strumieniowy, głowacz biało płetwy, pstrąg potokowy, lipień.

Co najmniej jeden z wymienionych gatunków obecnie zasiedla stale następujące cieki województwa lubuskiego: Łączę, Strużynę, Gryżynkę, Bóbr, Kwilę, Brzeźnicę, Kanał Zimna Woda, Młynówkę Chlebowo, Nysę Łużycką, górny bieg Lubszy, Pliszkę, Lenkę, górną Kaplicę, Makownik, Strugę Jeziorną, Lubniewkę, Ośniankę, Postomię, Drawę, Płociczną, Pełcz, Santocznę, Kłodawę. Występowanie pstrąga potokowego w określonym cieku jest równoznaczne (pod względem jakości wody) z możliwością bytowania w nim m. in. troci wędrownej i łososia do momentu ich spływu do morza.
      Jeziora oznaczone nazwami      
 • Jezioro Marwickie (urządzone)
 • Jezioro Nierzym (urządzone)
 • Jezioro Przecięte (urządzone)
 • Jezioro Glinik (urządzone)
 • Jezioro Lubie (urządzone)
 • Jezioro Grabino (urządzone)
 • Jezioro Kłodawskie (urządzone)
 • Jezioro Wielkie
 • Jezioro Kłodawsko
 • Jezioro Chłop
 • Jezioro Chłopek
 • Jezioro Przyłęg
 • Jezioro Mrowienko
 • Jezioro Przyłężek
 • Jezioro Ostrowie
 • Jezioro Mrowienko Mł.
[Rozmiar: 17229 bajtów]

Copyright © Jan Bieńkowski[Rozmiar: 54 bajtów] [Rozmiar: 285 bajtów] Mapa witryny [Rozmiar: 326 bajtów] [Rozmiar: 273 bajtów]